Solö Simskola Startsida Föreningen Kontakt

kittysma.gif

Föreningen

 

Bakgrund

Solö Simskoleförening (SSS)
stiftad 1993-02-28

Föreningen har, enligt stadgarna, som ändamål att verka för, att öka simkunnigheten och att möjliggöra märkestagning enligt Svenska Livräddningssällskapets och Svenska Simförbundets regler, för alla, som är intresserade, barn såväl som vuxna.

Alla, som vill stödja verksamheten, kan gå med i föreningen. Årsavgiften är 50 kr för första familjemedlemmen och 10 kr för varje familjemedlem därutöver.

Föreningen är ideell, det vill säga eventuella överskott går tillbaka till verksamheten.

Vi, som är aktiva i föreningen, är många, men fler är välkomna. Vi gör det för att få ha simskoleverksamheten kvar på Solö badplats. Det finns många skäl till det, bl.a.:

- Solö badplats är väl lämpad för denna verksamhet. Det är en öppen, trevlig och lättillgänglig badplats med förhållandevis varmt vatten, för att vara Östersjön.

- Det skall inte vara för långt till en simskola, då blir det inte av att åka dit. Denna typ av verksamhet skall gärna drivas lokalt och i liten skala.

- Badplatsen blir under simskoleveckorna en social träffpunkt för barn, ungdomar och vuxna. Det uppstår tillfällen att knyta nya kontakter. Barn, som inte har haft så många lekkamrater, kan hitta nya, ungdomar kan finna varandra och föräldrar kan få möjlighet att utbyta erfarenheter om barn i vatten. Trakten lider brist på sådana träffpunkter, som är öppna för alla.

- Föreningen vill gärna slå ett slag för att öka simkunnigheten och hålla den på en hög nivå. Det gör vi av flera skäl. Barn bör få möjligheten att lära sig simma redan som små. För äldre barn blir "simokunnighet" en social belastning. Det blir lätt litet genant att lära sig simma som äldre. Samtidigt kan de inte vara med de andra barnen, då de badar och har roligt i vattnet. Föräldrar till sådana barn känner större oro om barnen är vid vatten. Motsatsen, barn, ungdomar och vuxna, som är rejält sim- och livräddningskunniga, kan bidra till en större säkerhet i samband med lekar och friluftsliv i, vid och på vatten. Man kan aldrig veta om och när man hamnar i en situation, då ett liv kan räddas tack vare god kunskap och förmåga i vatten.

- Göra det möjligt för just dig att visa för dig själv och andra, att du varje år kan ta ditt Simborgarmärke. Det innebär att du skall simma 200 meter under kontroll av simskolelärarna. Vi tar ingen avgift för själva provet.

- Simskolan bereder också varje år möjlighet till arbetstillfällen under några veckor.

Du, som är förälder, passa på att ta simmärken tillsammans med dina barn. Både barn och föräldrar har stor glädje av att göra saker tillsammans, under likartade förutsättningar. Gör ett försök!

 

Medlemskap

Årsavgiften för medlemskapet i föreningen är 50:- för hushållets första medlem, sen ytterligare 10:- per person för övriga familjemedlemmar. Man kan vara medlem utan att delta aktivt i simskolan varje år. Med sitt medlemskap stödjer man simskolan och dess fortlevande.
Avgiften kan betalas in på Bankgiro 5602-0308. Ange namn och födelsedata så att vi kan identifiera varje medlem.

 

Styrelsen

Ledamot
Jessica Alm

Karlsborgsvägen 1, 761 93 Norrtälje

mail: sagapan@hotmail.com
tel:  0704-75 33 35

Ledamot

Lena Hultin
Solö 6281, 761 93 Norrtälje

mail: lena_hultin@hotmail.com
tel:  0176-135 06,  0703-92 72 36

Ledamot

Kenneth Stefansson
Solö 6355, 761 93 Norrtälje

mail: kenneth.st@telia.com

tel:  0176-26 99 40, 0702-19 99 29

Ledamot

Emma Holmgren

Överbodavägen 4, 761 97 Norrtälje

mail: adolfiemma@gmail.com

tel:  0703-06 34 33

Ledamot

Louise Angleryd

Segerboda, Lucktorpsvägen 4, 761 92 Norrtälje

mail: louise.angleryd@lareko.se

tel:  0176-26 97 79,  0705-82 77 99

Ordförande

Nils Matsson
Segerboda, Lucktorpsvägen 4, 761 92 Norrtälje

mail: nils.matsson@lareko.se 
tel:  0176-26 97 79,  0176-715 83, 0735-58 22 42

Revisor

Svante Österman
Solö by 6376, 761 93 Norrtälje

mail: svante.osterman@outlook.com 
tel:  0176-26 91 78 

Revisorsuppleant

Magnus Livijn

Solö by 6376, 761 93 Norrtälje

mail: magnuslivijn8@gmail.com

 
tel:  0709-60 51 76


Stadgar


Solö Simskoleförening
stiftad 1993-02-28
(stadgeändring 1994-05-07 och 2005-07-24)


1 Ändamål

Föreningen ska verka för att öka simkunnigheten och möjliggöra märkestagning i huvudsak enligt Svenska Simförbundets regler, för alla, som är intresserade.


2 Hemort

Föreningen har sin hemort på Solö.


3 Medlemskap

Medlem intages i föreningen av styrelsen efter ansökan. Inbetalning av avgift (om årsmötet beslutat om sådan) bekräftar medlemskapet.

Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne försummat att betala stadgad avgift, motarbetat föreningens verksamhet eller på annat sätt skadat föreningens intressen.


4 Medlem

Medlem
– har rätt att delta i möten och andra sammankomster, som anordnas för medlemmarna
– ska följa föreningen stadgar och beslut, som i vederbörlig ordning fattats av organ inom föreningen
– ska betala avgift, som bestämts av årsmötet


5 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Denna ska verka för föreningens framåtskridande och tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen att

– verkställa av årsmötet fattade beslut
– planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
– ansvara för och förvalta föreningens medel
– förbereda årsmötet

Styrelsen består av ordförande och av årsmötet fastställt antal ledamöter.

Styrelseledamöter väljs av årsmötet bland röstberättigade medlemmar

Föreningen tecknas av ordförande och kassör, var och en för sig.

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst ordförande samt ytterligare två styrelsemedlemmar är närvarande.


6 Verksamhets-, räkenskaps- och arbetsår

Verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från ett årsmöte till och med årsmötet påföljande år.


7 Revision

Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av. Vid revision av förvaltningen för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska materialet tillhandahållas senast en månad för årsmötet.

Revisorerna ska sedan efter fullgjord granskning överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.


8 Möten

Ordinarie möten

Årsmöte med föreningen hålls under tiden mars - juli.

Kallelse med dagordning för årsmötet anslås och/eller översänds till medlemmarna senast en vecka före mötet.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga för medlemmarna hos ordförande inom en vecka före årsmötet.

Rösträtt på årsmötet tillkommer den, som har betalt årsavgiften för förra verksamhetsåret eller pågående och har fyllt 15 år.

Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av en justerare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande valperiod
11. Val av
a) ordförande för ett år
b) övriga ledamöter för två år
c) revisor jämte suppleant för ett år
d) valberedning (ordförande och suppleant) för ett år
12. Behandling av förslag från styrelsen eller röstberättigad medlem

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras, om den inte finns med på dagordningen.


Extra möte

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, när man finner detta nödvändigt.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte när minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar kräver detta.

Kallelse med dagordning ska anslås och/eller utsändas via e-post till de medlemmar som har angivit sin e-postadress till styrelsen senast sju dagar före mötet. Kallelse görs också via hemsidan, http://nimako.etanet.se/sss/

Vid extra möte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras.


9 Beslut

Vid val och omröstningar avgör ordförandes röst när lika röstetal uppkommit.


10 Stadgefrågor

Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. Minst 2/3 majoritet krävs då.

 

Copyright 2012 Solö Sim-Skoleförening